Αρχική

Καλώς ήρθατε στη σελίδα της Πράξης

«Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

Αντικείμενο της Πράξης είναι η προετοιμασία 220 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης..

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις εδώ

Την Πράξη «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» υλοποιεί ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

 

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

2/2020 Αρ. Πρωτ. ΟΧ/2027

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων

 

Με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την Επιλογή σαράντα (40) Ωφελούμενων και για την συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης της Β’ Πρόσκλησης, δημοσιεύεται ο Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και ο Οριστικός Πίνακας Απορριφθέντων της Πράξης «Συνδυασμένη Παρέμβαση Αναβάθμισης Επαγγελματικών Προσόντων για Μακροχρόνια Ανέργους Επιστήμονες για την Ενίσχυση της Καινοτομίας και της Εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις Περιοχές Παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Θεσσαλονίκης», με κωδικό MIS 5033700.

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙTΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

 

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

2/2020 Αρ. Πρωτ. ΟΧ/2027

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με Κωδικό MIS 5033700 και Τίτλο: «Συνδυασμένη Παρέμβαση Αναβάθμισης Επαγγελματικών Προσόντων για Μακροχρόνια Ανέργους Επιστήμονες για την Ενίσχυση της Καινοτομίας και της Εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις Περιοχές Παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Θεσσαλονίκης», ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών με μοριοδότηση και βαθμολόγηση όλων των αιτήσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της 2/2020 Αρ. Πρωτ. ΟΧ/2027 Β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη σαράντα (40) διαθέσιμων κενών θέσεων συμμετοχής Ωφελούμενων της  περιοχής παρέμβασης της Πράξης.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω ακολουθούμενης διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας σαράντα (40) επιτυχόντων και των επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία που προέκυψε για την καθεμία / τον καθένα καθώς και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 13/01/2021 έως 19/01/2021 και ώρα 16:00 στο mf@seve.gr, υπόψη Επιτροπής Ενστάσεων του έργου.  Παρακαλώ όπως στο μήνυμά σας να αναφέρετε τον κωδικό της αίτησής σας (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής σας. Με την ολοκλήρωση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η διαδικασία συγκρότησης των υπόλοιπων τμημάτων κατάρτισης του έργου.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση τμήματος, τότε το τμήμα θα συμπληρωθεί από τους επιλαχόντες ωφελούμενους.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»  της Πράξης

 «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5033700

Προθεσμία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων : 27/11/2020 έως και 14/12/2020 (ώρα 24:00)

Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 17/12/2020 και ώρα 24:00
Η προθεσμία ηλεκτρονικής παραλαβής από τον ΣΕΒΕ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει τη Παρασκευή 18/12/2020 και λήγει τη Πέμπτη 24/12/2020 και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

 

Οριστικός Πίνακας με Επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες

 

Με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Χειρισμού Ενστάσεων και της συγκρότησης των τμημάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και ο οριστικός πίνακας απορριφθέντων, της Πράξης «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5033700.

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων και Επιλαχόντων

Οριστικός Πίνακας Απορριφθέντων

 

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με Κωδικό MIS 5033700 και Τίτλο: «Συνδυασμένη Παρέμβαση Αναβάθμισης Επαγγελματικών Προσόντων για Μακροχρόνια Ανέργους Επιστήμονες για την Ενίσχυση της Καινοτομίας και της Εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις Περιοχές Παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Θεσσαλονίκης», ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου πληρότητας των δικαιολογητικών με μοριοδότηση και βαθμολόγηση όλων των αιτήσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω ακολουθούμενης διαδικασίας, συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελουμένων, με τη συνολική βαθμολογία που προέκυψε για την κάθεμία / τον καθένα.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 20/07/2020 έως 24/07/2020 και ώρα 14:00 στο na@seve.gr . Παρακαλώ όπως στο μήνυμά σας να αναφέρετε τον κωδικό της αίτησής σας (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής σας. Με την ολοκλήρωση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων.

Πρωταρχικό κριτήριο αποτελούν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η μακροχρόνια ανεργία, το ύψος του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος καθώς και η γνώση μίας ή δύο ξένων γλωσσών.  Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων δεν καταστεί δυνατή η συγκρότηση τμήματος, τότε το τμήμα θα συμπληρωθεί από τους επιλαχόντες ωφελούμενους.

Προσωρινός Πίνακας

 

Προθεσμίες

Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020   και ώρα 24:00

Η προθεσμία παραλαβής από τον ΣΕΒΕ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει τη Δευτέρα 22/06/2020 και λήγει την Παρασκευή, 26/06/2020  και ώρα 14:00.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει την Δευτέρα, 16/03/2020  και λήγει την Παρασκευή 15/05/2020 και ώρα 24:00

Η προθεσμία παραλαβής από τον ΣΕΒΕ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει τη Δευτέρα 18/05/2020 και λήγει την Παρασκευή, 22/05/2020  και ώρα 14:00.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση

Η πρακτική άσκηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας αφορά στους 96 από τους 220 ωφελούμενους.

Ο  ωφελούμενος υποχρεούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης (εξέταση ή/και επανεξέταση). Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επανεξέτασης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.

Ο χρόνος συνεχόμενης ανεργίας σε μήνες που συμπληρώνεται στην αίτηση, θα πρέπει να συμπίπτει με το χρόνο ανεργίας που προκύπτει από την βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο “Εισόδημα” της αίτησης θα συμπληρώνεται το ποσό που περιλαμβάνεται στη γραμμή “Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα”, όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα). Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου και το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι εντός του χρονικού διαστήματος από 20/6/2020 έως 26/6/2020 (ημερομηνία έκδοσης και σφραγίδα ταχυδρομείου αντίστοιχα).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

 1. Εκτυπωμένη Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.
 5. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2018. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2018. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2018 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2018.
 6. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας.
 7. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 8. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από την 19/06/2020).
 9. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 19/06/2020). Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή έως τις 19/06/2020. Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή 19/06/2020)
 10. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΒΕ)
 1. ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές
 2. ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
 3. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 1. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών. Η επάρκεια της γνώσης των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-11) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται με την ένδειξη:

 

Δικαιολογητικά για την Πράξη ««Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

  ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5033700

Ονοματεπώνυμο

Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

 

Στην διεύθυνση:

 

ΣΕΒΕ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

ΠΛ. ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1

Τ.Κ. 54625

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κύλιση προς τα επάνω