Αναλυτικές πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.112.740,00 €

Αντικείμενο της Πράξης και ειδικότερα του Υποέργου 1 αυτής, είναι:

Η προετοιμασία 220 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Βασικός Στόχος του Έργου είναι η προετοιμασία ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, ωφελουμένων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν στα θεματικά πεδία της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. 

Οι γνώσεις και δεξιότητες που οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες η υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας στους δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως της  RIS3, (Αγροδιατροφή, Δοµικά υλικά,  Κωστοϋφαντουργία, Τουρισµός, αλλά και στις υπηρεσίες) για την ΠΚΜ, αφού οι κλάδοι αυτοί απαιτούν αντίστοιχα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες από αυτούς που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν μελλοντικά. 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, εξειδικευμένης κατάρτισης πιστοποίησης και συμβουλευτικής μικρής επιχειρηματικότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 1. Αντικείμενο της Ενέργειας 1 του Έργου, Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι η παροχή υπηρεσιών :
 • Υποδοχής – καταγραφής των ωφελούμενων και διερεύνηση αναγκών σκοπιμότητα ενέργειας

Το αρχικό αυτό στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας έχει ως στόχο των αρχική υποδοχή και καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των επιλεχθέντων ωφελούμενων, την αναλυτική διερεύνηση και καταγραφή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεών τους, και τη διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου/ης, ώστε η συνέχεια της συμβουλευτικής διαδικασίας να προσαρμοστεί και να ανταποκρίνεται σε αυτές.

 • Προσωπικού και επαγγελματικού απολογισμού

Με το συγκεκριμένο στάδιο επιδιώκεται η ανίχνευση και επίλυση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που περιβάλλουν τον ωφελούμενο/η, ενθαρρύνεται η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η συνειδητή αυτοδιάθεση και αξιοποίηση του δυναμικού του κάθε ατόμου για την υλοποίηση των ενδιαφερόντων του, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες υποκειμενικές δυσκολίες που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

 • Προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του συμβουλευόμενου, ώστε να αναπτύξει, ή να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την (επαν) ένταξη του στην οικονομική ζωή.

 • Ανάπτυξης και επεξεργασίας του ατομικού σχεδίου δράσης

Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να διαμορφώσει νέες προοπτικές για την επαγγελματική του πορεία. Στο πλαίσιο αυτό – και ως συνέχεια των προηγούμενων σταδίων – το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού επαγγελματικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει τα απαιτούμενα «βήματα» που θα οδηγήσουν τους συμβουλευόμενους στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αντικείμενο της Ενέργειας 2 του Έργου, Επαγγελματική κατάρτιση & Πιστοποίηση είναι η παροχή υπηρεσιών :

Η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε 220 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογών ενίσχυσης της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, των ΜΜΕ της περιοχής παρέμβασης.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

1.     ΠΩΛΗΤΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης

410

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης

 

300

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης (Case Study)

110

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 

 1. Νομοθεσία και επιχειρησιακή ηθική
 2. Αρχές πωλήσεων και marketing
 3. Αγοραστική συμπεριφορά πελατών
 4. Επαφές με εξαγωγικούς φορείς
 5. Ανάλυση υποψήφιων αγορών
 6. Παρακολούθηση περιβάλλοντος αγοράς
 7. Παρακολούθηση ανταγωνιστών
 8. Διαχείριση και βελτιστοποίηση πόρων
 9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 10. Διαδικτυακή προώθηση
 11. Συνέδρια και εκθέσεις
 12. Ανάγκες και προσδοκίες πελατών
 13. Ανάπτυξη αγορών προϊόντων και υπηρεσιών
 14. Πλάνα εξαγωγών & στρατηγική διείσδυσης
 15. Κοστολόγηση
 16. Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς
 17. Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
 18. Διαχείριση δυνητικών πελατών
 19. Διαχείριση υποψήφιων αγοραστών
 20. Επαφές & επισκέψεις σε πελάτες
 21. Προσφορές
 22. Προτάσεις συνεργασίας & follow up
 23. Παρουσιάσεις και επίδειξη προϊόντων
 24. Παραγγελίες &συμβάσεις
 25. Διαπραγματεύσεις
 26. Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (crm)
 27. Υποστήριξη μετά την πώληση
 28. Συναντήσεις πωλήσεων
 29. Οικονομικά πωλήσεων
 30. Στοχοθεσία και δείκτες παρακολούθησης
 31. Διαχείριση αντιρρήσεων και παραπόνων
 32. Διαχείριση κινδύνων
 33. Συστήματα υποκίνησης
 34. Οργάνωση δικτύου πωλήσεων
 35. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
 36. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 37. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 38. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 39. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

Πρακτική άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

2.     ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης

410

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης

 

300

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης (Case Study)

110

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 

 1. Κανόνες συμπεριφοράς & εμφάνισης
 2. Εξυπηρέτηση πελατών
 3. Διαχείριση παραπόνων
 4. Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις
 5. Βασική ξενόγλωσση ορολογία
 6. Βασικές αρχές διοίκησης επιχείρησης εξαγωγικού εμπορίου
 7. Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα
 8. Διαχείριση εξαγωγικών δραστηριοτήτων
 9. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 10. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 11. Βασικές εφαρμογές Η/Υ
 12. Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

3.     Στέλεχος διεθνούς εμπορίου – εξωστρέφειας

 

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης

410

 

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης

 

300

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης (Case Study)

110

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 1. Κανόνες συμπεριφοράς & εμφάνισης
 2. Εξυπηρέτηση πελατών
 3. Διαχείριση παραπόνων
 4. Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις
 5. Βασική ξενόγλωσση ορολογία
 6. Βασικές αρχές διοίκησης επιχείρησης εξαγωγικού εμπορίου
 7. Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα
 8. Διεθνές εμπόριο και εξωστρέφεια
 9. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 10. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 11. Βασικές εφαρμογές Η/Υ
 12. Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 1. Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης

410

 

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης

 

300

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης (Case Study)

110

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 1. Κανόνες συμπεριφοράς & εμφάνισης
 2. Εξυπηρέτηση πελατών
 3. Διαχείριση παραπόνων
 4. Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις
 5. Βασική ξενόγλωσση ορολογία
 6. Βασικές αρχές διοίκησης επιχείρησης εξαγωγικού εμπορίου
 7. Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα
 8. Εξαγωγικό εμπόριο
 9. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 10. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 11. Βασικές εφαρμογές Η/Υ
 12. Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 1. Υπάλληλος Γραφείου – Διοικητικής Υποστήριξης Εξαγωγών

Σύνολο Ωρών Κατάρτισης

410

 

Σύνολο Ωρών Θεωρητικής Κατάρτισης

 

300

Σύνολο Ωρών Πρακτικής Άσκησης (Case Study)

110

Εκπαιδευτικές Ενότητες

 1. Κανόνες συμπεριφοράς & εμφάνισης
 2. Εξυπηρέτηση πελατών
 3. Διαχείριση παραπόνων
 4. Επικοινωνία – Δημόσιες σχέσεις
 5. Βασική ξενόγλωσση ορολογία
 6. Οργάνωση γραφείου επιχείρησης
 7. Διοικητική υποστήριξη
 8. Διαχείριση εγγράφων και εμπορικής αλληλογραφίας
 9. Διαχείριση εξοπλισμού γραφείου
 10. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 11. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 12. Βασικές εφαρμογές Η/Υ
 13. Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας

Πρακτική άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

β)    Η Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της πράξης, είναι:

Α/Α


Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα

Σχήμα

Πιστοποίησης

Θεωρητική Εξέταση

1

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΝΑΙ

2

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΝΑΙ

3

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΝΑΙ

4

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΝΑΙ

5

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΞΑΓΩΓΩΝ)

ΝΑΙ

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αντικείμενο της Ενέργειας 3 του Έργου, Εξειδικευμένη Συμβουλευτική είναι η παροχή υπηρεσιών:

Επαγγελματική συμβουλευτική της οποίας η διάρκεια να διαφοροποιείται αναλόγως µε I. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων, II. τις επαγγελµατικές απαιτήσεις των ειδικοτήτων και των παραγωγικών τοµέων που άπτονται της επιχειρηματικής στόχευσης / ενδιαφέροντος, III. τον βαθµό καινοτομίας της επιχειρηματικής ιδέας.

Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής να παρέχονται πριν την έναρξη (pre-start) όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες coaching που να παρέχονται πριν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (pre-start) έχουν στόχο να καταστήσουν τους λήπτες των σχετικών υπηρεσιών ικανούς να αποσαφηνίσουν και να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Οι   εξειδικευμένες   υπηρεσίες    pre-start    coaching   συνδέονται   µε   την Εξειδικευμένη    συμβουλευτική επιχειρηματικότητας του  Σχεδίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρουσίαση της αποτύπωσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή της ΟΧΕ ΣΒΑΑ.

Παρουσίαση της καταγραφής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αξιολόγηση των αναγκών – τάσεων και προοπτικών που διαμορφώνονται Ανάλυση των ανωτέρω παραμέτρων σε σχέση με την εξαγωγική δραστηριότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Παρουσίαση παραμέτρων επιλογής επιχειρηματικής δραστηριότητας ωφελουμένου και οριστικοποίηση αντικειμένου αυτής

Αντικείμενο εκμετάλλευσης η αυτοαπασχόλησης. Περιγραφή υπηρεσιών στις αντίστοιχες δραστηριότητες.

4η – 5η

Ανάλυση συγκεκριμένης αγοράς Τρέχουσα κατάσταση. Δυναμική αγοράς & εμπόδια εισόδου. Εξωτερικό περιβάλλον. Το Μάκρο – περιβάλλον PEST analysis, οικονομική και τεχνολογική διάσταση.

Το Μίκρο – περιβάλλον, ανταγωνισμός, προμηθευτές, αγοραστές.

Επιλογή στρατηγικής, SWOT analysis, κίνδυνοι, στόχοι στρατηγικής, άξονες υλοποίησης του σχεδίου

Διάρθρωση, διοίκηση, περιγραφή θέσεων εργασίας. Οργανόγραμμα

Υπηρεσίες. Κόστος παραγωγής.

Προβλέψεις πωλήσεων

10η – 11η

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Παραδοχές και υποθέσεις εργασίας. Πάγια. Στοιχεία λειτουργικού κόστους. Κόστος διάθεσης. Κόστος διοικητικής λειτουργίας. Ανάλυση νεκρού σημείου. Ταμειακές ροές. Προβλέψεις αποτελεσμάτων χρήσης. Στοιχεία

προβλεπομένων ισολογισμών. Αριθμοδείκτες.

12η

Βασικές παραδοχές και κίνδυνοι

13η

Έλεγχος ποιότητας

14η – 16η

Κατάρτιση marketing plan

17η

Χρηματοδοτικά εργαλεία και πηγές χρηματοδότησης

18η

Κριτήρια και επιλογή τόπου εγκατάστασης

19η

Κριτήρια και επιλογή νομικής μορφής

20η

Παρουσίαση σχεδίων εσωτερικών κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από την περιοχή εφαρμογής ΟΧΕ ΣΒΑΑ και η θεωρητική κατάρτιση θα υλοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ επιπέδου 2 η ΚΔΒΜ επιπέδου 1 με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της ΟΧΕ ΣΒΑΑ.  

Η περιοχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης (όπως εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 3386/26-6-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) περιλαμβάνει:

 1. το σύνολο της έκτασης των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά
 2. τη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
 3. τη ΔΚ Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη κατάρτιση, τις συνεδρίες Συμβουλευτικής των Ενέργειων 1 και 3 και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Σημειώνεται ότι πιθανές απουσίες έως του ποσοστού 10 % των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) , θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

 

Κύλιση προς τα επάνω